Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 25 de setembre de 2019, Sup. 231

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4956-2019, contra l'article 1 (apartats 1.c i 2.g), 11.7, 23.3, 24 i 27.1 de la Llei foral 23/2018, de 19 de novembre, de les policies de Navarra.

  • Conflicte positiu de competència núm. 4709-2019, contra els articles 5, 3.1 «in fine», 6.3 i per connexió l'art. 10.1, i l'art. 6.7 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d'ajuts públics.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord entre el Regne d'Espanya i el Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL) relatiu a l'establiment d'una subseu del Laboratori esmentat a Espanya, fet a Heidelberg el 26 de gener de 2017.

MINISTERI DE FOMENT

  • Reial decret 516/2019, de 6 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions en matèria de polítiques urbanes, arquitectura i habitatge pel Ministeri de Foment durant l'exercici pressupostari 2019.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 5 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu núm. 535/2017, contra el Reial decret 529/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

  • Sentència de 8 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs 1/4491/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació amb el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses.

  • Sentència de 8 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs 1/4492/2016 contra el Reial decret 21/2016, de 15 de gener, pel qual s'aproven els plans de gestió de risc d'inundació de les conques internes d'Andalusia: demarcacions hidrogràfiques del Tinto, Odiel i Piedras; Guadalete i Barbate, i conques mediterrànies andaluses, en relació amb el Pla de gestió de risc d'inundació de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses.

  • Interlocutòria de 17 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que aclareix la Sentència de 5 de juliol de 2019, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 535/2017, en el sentit que completa la decisió per ometre'n la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid