Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 9 de octubre de 2019, Sup. 243

I. Disposicions generals

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 537/2019, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no-discriminació per a l'accés i la utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 7 d'octubre de 2019, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'annex 1 que inclou la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 19 de juny de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs interposat per Alpiq Energía España, SAU, contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, del recurs potestatiu de reposició contra l'Ordre IET/289/2015, de 20 de febrer, per la qual s'estableixen les obligacions d'aportació al Fons nacional d'eficiència energètica per a l'any 2015, ampliat a la resolució expressa de 19 de desembre de 2016, del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, que va desestimar el recurs de reposició contra aquesta.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid