Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 6 de desembre de 2019, Sup. 293

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i el Reial decret 700/1988, d'1 de juliol, sobre expedients administratius de responsabilitat comptable derivats de les infraccions que preveu el títol VII de la Llei general pressupostària.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/1175/2019, de 4 de desembre, per la qual es dicten normes per a l'aplicació de les mesures en matèria laboral i de Seguretat Social que preveu el Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

  • Resolució de 29 de novembre de 2019, de l'organisme autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, per la qual es creen caixes pagadores de l'organisme.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Reial decret 717/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1345/2007, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid