Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 10 de gener de 2020, Sup. 9

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 699/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en termalisme i benestar i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 700/2019, de 29 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per fixar el format, el contingut i el suport documental del suplement europeu al títol dels ensenyaments artístics.

  • Reial decret 701/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu superior en alta muntanya i tècnic esportiu superior en escalada i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits d'accés.

  • Reial decret 702/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en barrancs, tècnic esportiu en escalada i tècnic esportiu en muntanya mitjana i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits d'accés.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre TFP/2/2020, de 8 de gener, per la qual es determina la data a partir de la qual és efectiva l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Oficina de Conflictes d'Interessos en els procediments que preveuen la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1208/2018, de 28 de setembre; i per la qual s'aproven els models de declaracions, comunicacions i documents electrònics.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 9 de gener de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei foral 24/2019, de 4 de novembre, de concessió d'un crèdit extraordinari per a l'abonament de les subvencions a partits i formacions polítiques per al finançament de les despeses de les eleccions al Parlament Foral de Navarra celebrades el 26 de maig de 2019.

  • Llei foral 25/2019, de 20 de novembre, de concessió d'un crèdit extraordinari per atendre les necessitats de finançament del projecte pioner de transició energètica «Gares Energia», promogut per l'Ajuntament de Puente la Reina/Gares.

  • Decret llei foral 4/2019, de 23 d'octubre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de personal al servei de les administracions públiques de Navarra.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid