Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 19 de febrer de 2020, Sup. 43

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència a la feina que estableix l'article 52.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/139/2020, de 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs 2019-2020.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Correcció d'errors de la Circular 1/2020, de 9 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia de retribució del gestor tècnic de sistema gasista.

  • Correcció d'errors de la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d'electricitat.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid