Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 5 de març de 2020, Sup. 56

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 7194-2019, en relació amb l'article 40 de la Llei foral 7/2006, de 20 de juny, de defensa dels consumidors i usuaris, per possible vulneració de l'art. 25.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 168-2020, en relació amb la disposició transitòria primera, apartat 2, de la Llei 1/2018, de 22 de febrer, de coordinació de policies locals de la Comunitat de Madrid.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 718-2020, contra els articles 1, 2, 3, 4, 6 i 7; la disposició addicional única; per connexió, les disposicions transitòries primera i segona i la disposició final primera del Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 762-2020, contra els articles 1, 2, 3, 4, 6 i 7; la disposició addicional única; per connexió, les disposicions transitòries primera i segona i la disposició final primera del Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 4 de març de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'annex 1 que inclou la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 31 de gener de 2020, de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 4629/2017, interposat pel Ministeri Fiscal en defensa de la legalitat (art. 219.3 LRJS), per la qual es fixa doctrina jurisprudencial sobre determinats contractes de col·laboració social formalitzats abans del 27 de desembre de 2013 i vigents a 31 de desembre de 2014 i la seva validesa, sigui quina sigui l'activitat normal o permanent.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Decret foral legislatiu 1/2020, de 19 de febrer, d'harmonització tributària, pel qual es modifiquen la Llei foral 19/1992, de 30 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, i el Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Decret foral 86/1993, de 8 de març.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid