Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 6 de març de 2020, Sup. 57

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Reial decret 400/2020, de 25 de febrer, pel qual es regula la concessió directa de subvencions al Consell General de l'Advocacia Espanyola i al Consell General dels Procuradors d'Espanya, en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta, i al Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs per a l'assistència psicològica a les víctimes dels delictes, per a l'exercici pressupostari 2020.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Correcció d'errades de l'Ordre ICT/149/2020, de 7 de febrer, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 648/1994, de 15 d'abril, pel qual es declaren els patrons nacionals de mesura de les unitats bàsiques de el sistema internacional d'unitats; i l'Ordre ITC/2581/2006, de 28 de juliol, per la qual es defineixen els patrons nacionals de les unitats derivades, del sistema internacional d'unitats, de capacitat elèctrica, concentració d'ozó a l'aire, flux lluminós, impedància en alta freqüència, parell de torsió, potència en alta freqüència, resistència elèctrica, soroll electromagnètic en alta freqüència, tensió elèctrica, activitat (d'un radionúclid), kerma (raigs X i γ), dosi absorbida, angle pla, densitat de sòlids, força, pressió, volum, atenuació en alta freqüència, humitat i interval de mesura d'alta tensió elèctrica (superior a 1.000 V).

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 430/2020, de 3 de març, pel qual es desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i pel qual es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució de 26 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus del producte i impostos especials aplicables a l'hulla, el fuel, el dièsel i el gasoil a aplicar en la liquidació del segon semestre de 2019.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid