Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 21 de març de 2020, Sup. 78

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desplega el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/263/2020, de 20 de març, per la qual es regulen l'adquisició i la distribució de mascaretes per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

  • Ordre TMA/264/2020, de 20 de març, per la qual es modifica l'Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten instruccions sobre transport per carretera.

  • Resolució de 20 de març de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual s'estableixen les condicions per a la prestació i s'adjudica de manera directa el servei de transport aeri en les rutes aèries Palma-Menorca i Palma-Eivissa durant l'estat d'alarma declarat amb motiu de la COVID-19.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Resolució de 13 de març de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 10 de març de 2020, conjunta de la Secretaria d'Estat d'Educació i la Secretaria General d'Universitats, per la qual s'estableixen les adaptacions de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat a les necessitats i la situació dels centres espanyols situats a l'exterior del territori nacional, els programes educatius a l'exterior, els programes internacionals, l'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers i els ensenyaments a distància, en el curs 2019-2020.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/265/2020, de 19 de març, d'adopció de mesures relatives a les residències de gent gran i els centres sociosanitaris, davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social.

  • Ordre SND/267/2020, de 20 de març, per la qual es modifica l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d'informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Instrucció de 19 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la qual s'estableixen criteris interpretatius per a l'atenció d'animals domèstics en la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid