Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 23 de abril de 2020, Sup. 113

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/360/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen exempcions en determinats àmbits de la normativa nacional d'aviació civil en relació amb la situació creada per la crisi global del coronavirus de la COVID-19.

  • Resolució de 7 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 31 de març de 2020, pel qual es revisen i es modifiquen els tipus d'interès efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc del programa 1996 del Pla d'habitatge 1996-1999, Pla d'habitatge 1998-2001, Pla d'habitatge 2002-2005 i Pla d'habitatge 2005-2008.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Ordre EFP/361/2020, de 21 d'abril, per la qual s'adopten mesures excepcionals en matèria de flexibilització dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu i dels ensenyaments de règim especial.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/362/2020, de 22 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre PCM/139/2020, de 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs 2019-2020.

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 22 d'abril de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 21 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen imports màxims de venda al públic en aplicació del que preveu l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la COVID-19.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Resolució de 21 d'abril de 2020, de l'Institut Social de la Marina, per la qual s'actualitzen determinades mesures, amb motiu de la COVID-19, en relació amb les prestacions i els serveis específics per al sector maritimopesquer.

BANC D'ESPANYA

  • Resolució de 21 d'abril de 2020, de la Comissió Executiva del Banc d'Espanya, per la qual es deroga la de 15 de febrer de 2012, sobre canvis temporals en els criteris d'admissibilitat dels actius de garantia en les operacions de política monetària del Banc d'Espanya.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid