Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 5 de maig de 2020, Sup. 125

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HAC/329/2020, de 6 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2019 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 500/2020, de 28 d'abril, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 2 de maig de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publiquen els acords de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 28 d'abril de 2020, pels quals es determinen imports màxims de venda al públic en aplicació del que preveu l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid