Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 11 de juny de 2020, Sup. 164

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/512/2020, de 5 de juny, per la qual es modifica l'apartat cinquè de l'annex I del Decret 1675/1972, de 26 de juny, pel qual s'aproven les tarifes a aplicar per l'ús de la xarxa d'ajudes a la navegació aèria (Eurocontrol) i es modifica el tipus d'interès per mora en el pagament d'aquestes tarifes.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/513/2020, de 8 de juny, per la qual es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen els barems d'indemnització pel sacrifici d'animals en el marc dels programes nacionals de lluita, control o erradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid