Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 12 de juny de 2020, Sup. 165

I. Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/518/2020, d'11 de juny, per la qual es regula l'autorització d'un programa pilot d'obertura de corredors turístics segurs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant l'aixecament parcial dels controls temporals a les fronteres interiors establerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Resolució de 2 de juny de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 3 de març de 2020, pel qual s'estableix el règim econòmic dels medicaments orfes, a l'empara de la previsió de l'article 3.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid