Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 16 de juliol de 2020, Sup. 194

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 1/2020, de 15 de juliol, per la qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència a la feina que estableix l'article 52.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 14 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual es corregeixen errors en la de 8 de juliol de 2020, per la qual s'estableixen nous models de títols administratius i fulls de servei en format electrònic del personal inclòs en l'àmbit del Registre central de personal.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 29 de maig de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/54/2018, interposat per l'associació empresarial multisectorial Cecot contra l'Ordre ETU/1283/2017, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges i cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades per al 2018.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de Catalunya.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid