Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 20 de juliol de 2020, Sup. 197

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 614/2020, de 30 de juny, pel qual s'estableix una qualificació professional de la família professional comerç i màrqueting, que s'inclou en el Catàleg nacional de qualificacions professionals.

  • Reial decret 615/2020, de 30 de juny, pel qual s'actualitza una qualificació professional de la família professional imatge personal, establerta pel Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, i es modifiquen parcialment determinades qualificacions professionals de la mateixa família professional.

  • Reial decret 616/2020, de 30 de juny, pel qual s'actualitza una qualificació professional de la família professional informàtica i comunicacions, establerta pel Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, i es modifiquen parcialment determinades qualificacions professionals de la mateixa família professional.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució de 8 de juliol de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats de petroli per canalització.

  • Resolució de 8 de juliol de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats de petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats de petroli com a carburant.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

  • Llei 1/2020, de 20 de març, de mesures urgents, per la qual es regula l'ajuda per a l'adquisició de medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut a les persones que tinguin la condició de pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris la renda anual dels quals sigui inferior a 18.000 euros.

  • Correcció d'errors de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Canàries per al 2020.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid