Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 29 de setembre de 2020, Sup. 258

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Esmena a l'article 14 dels Estatuts de l'Organització Mundial del Turisme, adoptada per l'Assemblea General de l'OMT a Nova Delhi el 14 d'octubre de 1983, mitjançant la Resolució 134(V).

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/901/2020, de 8 de setembre, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 0 hm³ per al mes de setembre de 2020.

  • Ordre TED/902/2020, de 25 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ITC/1660/2009, de 22 de juny, per la qual s'estableix la metodologia de càlcul de la tarifa d'últim recurs de gas natural, a fi d'adaptar-la a la nova estructura de peatges del sistema gasista.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Ordre ISM/903/2020, de 24 de setembre, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions electròniques en l'àmbit de l'Administració de la Seguretat Social.

  • Resolució de 25 de setembre de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es crea el segell electrònic de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social.

  • Resolució de 25 de setembre de 2020, de l'Institut Social de la Marina, sobre les pròrrogues atorgades a la validesa dels certificats preceptius per al sector maritimopesquer, amb motiu de la COVID-19.

  • Resolució de 25 de setembre de 2020, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual s'amplien, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les activitats preventives de la Seguretat Social que preveu la Resolució de 28 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat Social, a aplicar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en la planificació de les seves activitats per a l'any 2019.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Decret llei foral 8/2020, de 17 d'agost, pel qual s'aproven a la Comunitat Foral de Navarra mesures extraordinàries per respondre davant la situació de risc especial derivada de l'increment de casos positius per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid