Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 30 de setembre de 2020, Sup. 259

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les administracions públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

  • Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4291-2020, contra el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Reial decret 865/2020, de 29 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions en determinats àmbits d'actuació del Ministeri de l'Interior.

  • Ordre INT/913/2020, de 29 de setembre, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Reial decret 866/2020, de 29 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a diversos organismes i entitats del sector turístic pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant l'exercici pressupostari 2020.

  • Resolució de 28 de setembre de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 867/2020, de 29 de setembre, pel qual es regulen els productes zoosanitaris reactius de diagnòstic d'ús veterinari, els sistemes de control de paràmetres fisiològics en animals i els productes destinats al manteniment del material reproductiu animal.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 868/2020, de 29 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Comunitat Autònoma d'Aragó, per al finançament d'inversions a la província de Terol que afavoreixin la generació d'activitat econòmica en aquesta província.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid