Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 16 de octubre de 2020, Sup. 274

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Ordre EFP/965/2020, de 12 d'octubre, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la família professional imatge i so, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establertes pel Reial decret 1957/2009, de 18 de desembre.

  • Ordre EFP/966/2020, de 12 d'octubre, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la família professional fusta, moble i suro, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establertes pel Reial decret 1958/2009, de 18 de desembre.

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

  • Ordre TES/967/2020, de 6 d'octubre, per la qual es crea la Unitat Especial de Coordinació sobre Lluita contra el Frau en el Treball Transnacional, en l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social.

MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social.

  • Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid