Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 19 de novembre de 2020, Sup. 304

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord internacional administratiu, per al període 2020-2021, entre el Ministeri de Sanitat del Regne d'Espanya i l'Organització Mundial de la Salut, per dur a terme activitats de cooperació en matèria de donació i trasplantament d'òrgans, cèl·lules i teixits humans, fet a Madrid i Ginebra el 30 d'octubre de 2020, a l'empara de l'Acord marc de cooperació entre el Regne d'Espanya i l'Organització Mundial de la Salut de 12 de setembre de 2001.

  • Correcció d'errors de la Terminació de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la Universitat de les Nacions Unides relatiu a l'establiment, el funcionament i la ubicació de l'Institut Internacional de la Universitat de les Nacions Unides per a l'Aliança de les Civilitzacions a Barcelona, fet a Madrid i Tòquio el 28 de juny de 2010.

  • Correcció d'errors de la Terminació de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la Universitat de les Nacions Unides relatiu a l'Institut Internacional de la Universitat de les Nacions Unides per a l'Aliança de Civilitzacions a Barcelona, fet a Madrid i Tòquio el 28 de juny de 2010.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Ordre JUS/1073/2020, de 16 de novembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'octubre de 2020, pel qual es fixa el mòdul per a la distribució del crèdit que figura als pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019 prorrogats per al 2020, destinat a subvencionar les despeses de funcionament dels jutjats de pau.

MINISTERI D'HISENDA

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 930/2020, de 27 d'octubre, pel qual es modifiquen determinats reials decrets de qualificacions professionals per a l'adaptació de les unitats de competència d'idiomes al Marc comú europeu de referència per a les llengües.

  • Reial decret 931/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen dues qualificacions professionals de la família professional agrària, que s'inclouen al Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifiquen determinats reials decrets de qualificacions professionals.

  • Reial decret 932/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'estableix una qualificació professional de la família professional seguretat i medi ambient, que s'inclou al Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifiquen determinats reials decrets de qualificacions professionals.

  • Reial decret 933/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de la família professional maritimopesquera, recollides al Catàleg nacional de qualificacions professionals, establertes pel Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, i pel Reial decret 1179/2008, d'11 de juliol, i es modifiquen parcialment determinades qualificacions professionals de les famílies professionals maritimopesquera i seguretat i medi ambient.

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 18 de novembre de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 18 de novembre de 2020, pel qual es revisen els imports màxims de venda al públic, en aplicació del que preveu l'article 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  • Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid