Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 12 de desembre de 2020, Sup. 324

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 3 de desembre de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'aprova l'adaptació del Pla general de comptabilitat dels fons que no tenen personalitat jurídica a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, als fons que efectuïn operacions de cobertura de riscos per compte de l'Estat.

  • Resolució d'11 de desembre de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea de la Península i les Balears.

MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030

  • Correcció d'errors del Reial decret 1044/2020, de 24 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i els seus organismes públics a diverses entitats.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 22 d'octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat per l'Associació Empresarial de Transports Discrecionals de Mercaderies d'Aragó, contra el Reial decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comitè Nacional del Transport per Carretera.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid