Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 25 de desembre de 2020, Sup. 336

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2016 als capítols II-2 i III del Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar, 1974, adoptades a Londres el 19 de maig de 2016 mitjançant la Resolució MSC.404(96).

  • Pròrroga de l'aplicació de les disposicions de l'Acord d'associació entre els estats d'Àfrica, del Carib i del Pacífic, d'una banda, i la Comunitat Europea i els seus estats membres, de l'altra, fet a Cotonou el 23 de juny de 2000 (Acord d'associació ACP-UE). Decisió núm. 2/2020 del Comitè d'Ambaixadors ACP-UE de 4 de desembre de 2020, per la qual es modifica la Decisió núm. 3/2019 del Comitè d'Ambaixadors ACP-UE, d'adopció de mesures transitòries de conformitat amb l'article 95, apartat 4, de l'Acord d'associació ACP-UE.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 18 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es modifiquen les taules utilitzades com a referència a l'Ordre ECC/2329/2014, de 12 de desembre, per la qual es regula el càlcul de la rendibilitat esperada de les operacions d'assegurança de vida.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 38/2020, de 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.

  • Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, pel qual s'autoritza la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra.

  • Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

  • Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables.

  • Correcció d'errades al Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid