Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 30 de desembre de 2020, Sup. 340

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

 • Llei 10/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació.

 • Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, pel qual s'adopten mesures d'adaptació a la situació d'Estat tercer del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord després de la finalització del període transitori que preveu l'Acord sobre la retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, de 31 de gener de 2020.

 • Reial decret llei 39/2020, de 29 de desembre, de mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l'execució de sentències.

MINISTERI D'HISENDA

 • Reial decret 1178/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol.

 • Ordre HAC/1274/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de comunicació de dades, corresponents al règim especial del grup d'entitats a l'impost sobre el valor afegit; l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 303 Impost sobre el valor afegit, autoliquidació, i l'Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, per la qual s'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

 • Ordre HAC/1275/2020, de 28 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions i l'impost especial sobre determinats mitjans de transport.

 • Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen determinades declaracions informatives, l'Ordre de 20 de novembre de 2000, per la qual s'aproven els models 115, en pessetes i en euros, de declaració document d'ingrés, els models 180, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o el subarrendament d'immobles urbans; l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades; l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes; l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva, i l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua.

 • Ordre HAC/1277/2020, de 28 de desembre, per la qual s'aprova el model 602 de taxa per la gestió administrativa del joc. Autoliquidació, i se'n determinen la forma, els terminis i els procediments de presentació.

MINISTERI DE L'INTERIOR

 • Ordre INT/1278/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de formació professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

 • Reial decret 1179/2020, de 29 de desembre, pel qual s'estableix el marc del reconeixement oficial de les cambres de comerç espanyoles a l'estranger.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

 • Reial decret 1180/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 425/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'Administració General de l'Estat a l'assegurança agrària.

 • Reial decret 1181/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 582/2017, de 12 de juny, pel qual es crea i es regula la Comissió Nacional per a la Commemoració del V Centenari de l'expedició de la primera volta al món de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

 • Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

 • Reial decret 1184/2020, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les metodologies de càlcul dels càrrecs del sistema gasista, de les retribucions regulades dels emmagatzematges subterranis bàsics i dels cànons aplicats pel seu ús.

 • Reial decret 1185/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

 • Reial decret 1186/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, pel qual es regula el Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial.

 • Resolució de 18 de desembre de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aproven el perfil de consum i el mètode de càlcul a l'efecte de liquidació d'energia, aplicables per als consumidors tipus 4 i tipus 5 que no disposin de registre horari de consum, segons el Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, per a l'any 2021.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

 • Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es determina la finalització de l'ingrés diferit de la cotització a què es refereix l'apartat 2 de la disposició transitòria segona de l'Ordre TAS/1562/2005, de 25 de maig, per la qual s'estableixen normes per a l'aplicació i el desplegament del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

TRIBUNAL SUPREM

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid