Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 31 de desembre de 2020, Sup. 341

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

  • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/1285/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre, per la qual s'aprova el model 231 de declaració d'informació país per país, l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària, i l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 10 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es publiquen les Instruccions tècniques per al transport segur de mercaderies perilloses per via aèria (Document OACI 9284/AN/905), edició 2021-2022.

  • Resolució de 29 de desembre de 2020, conjunta de les subsecretaries de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i d'Hisenda, per la qual es modifica la de 12 de juny de 2001, conjunta de la Subsecretaria de Foment i la Subsecretaria d'Economia, sobre bescanvi de signes de franqueig denominats en pessetes per altres de denominats en euros.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 1182/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, el Reial decret 689/2020, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i el Reial decret 390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i l'estructura orgànica de les delegacions d'Economia i Hisenda.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/1287/2020, de 23 de desembre, per la qual es corregeixen errors de l'Ordre SND/1121/2020, de 27 de novembre, per la qual es procedeix a l'actualització el 2020 del sistema de preus de referència de medicaments en el Sistema Nacional de Salut.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid