Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 1 de xaneiro de 2018, Núm. 1

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 26 de decembro de 2017, conxunta da Intervención Xeral da Administración do Estado e da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se determinan os supostos en que as delegacións de Economía e Facenda expedirán os documentos de ingreso 069 en aplicación do artigo sexto da Orde PRE/1064/2016, do 29 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, no relativo ao procedemento de recadación dos recursos non tributarios nin aduaneiros de titularidade da Administración xeral do Estado a través de entidades colaboradoras.

  • Resolución do 26 de decembro de 2017, conxunta da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira e da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se establecen as especialidades para a realización dos ingresos de determinados recursos non tributarios nin aduaneiros cando o debedor resida no estranxeiro.

  • Resolución do 26 de decembro de 2017, conxunta da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira e da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se ditan instrucións para cubrir os modelos 060 e 069 nos casos en que o obrigado ao pagamento careza de número de identificación fiscal (NIF) ou número de identificación de estranxeiros (NIE).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid