Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 13 de xaneiro de 2018, Núm. 12

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Orde HFP/1258/2017, do 5 de decembro, pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, imposto sobre sucesións e doazóns e imposto especial sobre determinados medios de transporte.

  • Resolución do 12 de xaneiro de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 2/2018, do 12 de xaneiro, polo que se ditan determinadas normas de desenvolvemento do Real decreto lei 5/2015, do 30 de abril, de medidas urxentes en relación coa comercialización dos dereitos de explotación de contidos audiovisuais das competicións de fútbol profesional.

  • Real decreto 3/2018, do 12 de xaneiro, polo que se modifica o Real decreto 275/2007, do 23 de febreiro, polo que se crea o Observatorio Estatal da Convivencia Escolar.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 5/2018, do 12 de xaneiro, para a aplicación das medidas do Programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid