Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 31 de xaneiro de 2018, Núm. 28

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Instrumento de adhesión ao Protocolo sobre os privilexios e inmunidades da Organización Europea para a Investigación Astronómica no Hemisferio Sur, feito en París o 12 de xullo de 1974.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 6240-2017, contra o artigo 3, as disposicións transitorias primeira e segunda, e a disposición derradeira primeira da Lei da Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha 1/2017, do 9 de marzo, pola que se establecen medidas adicionais de protección da saúde pública e do ambiente para a exploración, investigación ou explotación de hidrocarburos utilizando a técnica da fractura hidráulica.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 6367-2017, contra os artigos 4.1, 51 a 68 e disposición derradeira sétima, alínea a) da Lei do Parlamento de Cataluña 5/2017, do 28 de marzo, de medidas fiscais, administrativas e do sector público e de creación e regulación dos impostos sobre grandes establecementos comerciais, sobre estadías en establecementos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucradas envasadas e sobre emisións de dióxido de carbono.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Corrección de erros da Orde ETU/66/2018, do 26 de xaneiro, pola que se fixan os tributos e recargas considerados para efectos dos suplementos territoriais e se desenvolve o mecanismo para obter a información necesaria para a fixación dos suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE LA RIOJA

  • Resolución do 17 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Formación e Emprego, pola que se publica o Acordo do Consello de Goberno, do 28 de decembro de 2017, polo que se aproba a modificación dos Estatutos da Universidade de La Rioja.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid