Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 31 de xaneiro de 2018, Núm. 28

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 6240-2017, contra o artigo 3, as disposicións transitorias primeira e segunda, e a disposición derradeira primeira da Lei da Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha 1/2017, do 9 de marzo, pola que se establecen medidas adicionais de protección da saúde pública e do ambiente para a exploración, investigación ou explotación de hidrocarburos utilizando a técnica da fractura hidráulica.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 6367-2017, contra os artigos 4.1, 51 a 68 e disposición derradeira sétima, alínea a) da Lei do Parlamento de Cataluña 5/2017, do 28 de marzo, de medidas fiscais, administrativas e do sector público e de creación e regulación dos impostos sobre grandes establecementos comerciais, sobre estadías en establecementos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucradas envasadas e sobre emisións de dióxido de carbono.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid