Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 3 de febreiro de 2018, Núm. 31

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/93/2018, do 1 de febreiro, pola que se corrixen erros na Orde ECD/65/2018, do 29 de xaneiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de educación secundaria obrigatoria para o curso 2017/18.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Orde EIC/94/2018, do 22 de xaneiro, pola que se acorda a emisión, cuñaxe e posta en circulación de moedas de colección da Serie Europa.

  • Corrección de erratas da Orde EIC/1337/2017, do 18 de decembro, pola que se actualizan os anexos I e II do Real decreto 2028/1986, do 6 de xuño, sobre as normas para a aplicación de determinadas directivas da CEE relativas á homologación de tipo de vehículos automóbiles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores e vehículos agrícolas, así como de partes e pezas dos ditos vehículos.

  • Resolución do 2 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 20 de decembro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra o Real decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, e contra a Orde IET/1045/2014, do 16 de xuño, pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, anula as determinacións relativas á IT-01421 e recoñece o dereito da recorrente a ser indemnizada polos danos e perdas derivados da aplicación dos parámetros retributivos derivados da Orde IET/1045/2014, declarados nulos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid