Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 9 de febreiro de 2018, Núm. 36

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 143-2018 contra o Acordo do Pleno do Senado, do 27 de outubro de 2017, polo que se aproban as medidas requiridas polo Goberno, ao abeiro do artigo 155 da Constitución, así como contra todas as disposicións que se ditaron, sen solución de continuidade, en desenvolvemento ou como complemento ou adición das medidas mencionadas, por constituír unha unidade normativa.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Resolución do 17 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, pola que se modifica o anexo I da Orde do 20 de xaneiro de 1994 pola que se fixan modalidades de control sanitario de produtos de comercio exterior destinados a uso e consumo humano e aos recintos alfandegueiros habilitados para a súa realización.

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 1/2018, do 31 de xaneiro, pola que se modifican a Circular 5/2016, do 27 de maio, sobre o método de cálculo para que as achegas das entidades adheridas ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito sexan proporcionais ao seu perfil de risco, e a Circular 8/2015, do 18 de decembro, ás entidades e sucursais adscritas ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar as bases de cálculo das achegas ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

  • Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia.

  • Lei 7/2017, do 14 de decembro, de medidas da eficiencia enerxética e garantía de accesibilidade á enerxía eléctrica.

  • Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

  • Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

COMUNIDADE DE CASTILLA Y LEÓN

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid