Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 23 de maio de 2018, Núm. 125

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Protocolo que modifica o Convenio entre o Reino de España e o Reino de Bélxica tendente a evitar a dobre imposición e a previr a evasión e a fraude fiscal, en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio e o protocolo, asinados en Bruxelas o 14 de xuño de 1995, modificados pola acta adicional asinada en Madrid o 22 de xuño de 2000, feito en Bruxelas o 2 de decembro de 2009.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Orde HFP/187/2018, do 22 de febreiro, pola que se modifican a Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven o mantemento dos libros rexistro do imposto sobre o valor engadido a través da sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria establecida no artigo 62.6 do Regulamento do imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, e outra normativa tributaria, e o modelo 322 "imposto sobre o valor engadido. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso do imposto sobre o valor engadido á importación liquidado pola Aduana", aprobado pola Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid