Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 24 de maio de 2018, Núm. 126

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei 2/2018, do 23 de maio, pola que se modifica a Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España.

  • Corrección de erros da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

CORTES XERAIS

  • Resolución do 10 de maio de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 2/2018, do 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, e polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2014/26/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, e a Directiva (UE) 2017/1564 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de setembro de 2017.

  • Resolución do 10 de maio de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 3/2018, do 20 de abril, polo que se modifica a Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres, en materia de arrendamento de vehículos con condutor.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 274/2018, do 11 de maio, polo que se regula a residencia, desprazamentos e localización do persoal da Garda Civil.

  • Orde PRA/516/2018, do 22 de maio, pola que se modifica o anexo II do Real decreto 1205/2011, do 26 de agosto, sobre a seguridade dos xoguetes.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid