Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 28 de xullo de 2018, Núm. 182

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/787/2018, do 25 de xullo, pola que se modifican as ordes do Ministerio de Economía e Facenda do 1 de febreiro de 1996 polas que se aproban os documentos contables que utilizará a Administración xeral do Estado e a Instrución de operatoria contable que se seguirá na execución do gasto do Estado, e a Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración xeral do Estado.

  • Resolución do 27 de xullo de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Real decreto 949/2018, do 27 de xullo, polo que se modifica a contía da subvención ao transporte regular, aéreo e marítimo dos residentes nos territorios non peninsulares co resto do territorio nacional, de conformidade co previsto na disposición adicional centésimo cuadraxésimo sétima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 950/2018, do 27 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 625/1985, do 2 de abril, polo que se desenvolve a Lei 31/1984, do 2 de agosto, de protección por desemprego.

  • Resolución do 27 de xullo de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 27 de xullo de 2018 polo que se aproba o Plan director por un traballo digno 2018-2019-2020.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

TRIBUNAL DE CONTAS

  • Resolución do 20 de xullo de 2018, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 28 de xuño de 2018 polo que se aproba a substitución da Instrución xeral relativa á remisión telemática ao Tribunal de Contas dos extractos dos expedientes de contratación e das relacións de contratos, convenios e encomendas de xestión celebrados polas entidades do sector público estatal e autonómico, aprobada polo Acordo do Pleno do 28 de novembro de 2013.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid