Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 8 de setembro de 2018, Núm. 218

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4261-2018 contra diversos artigos da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4449-2018 contra o artigo 14.1.u) da Lei 10/2017, do 30 de novembro, de réxime especial do municipio de Zaragoza como capital de Aragón.

  • Cuestión interna de inconstitucionalidade n.º 4314-2018, en relación cos incisos "por inexistencia do feito imputado" e "por esta mesma causa" do artigo 294.1 da Lei orgánica do poder xudicial por posible vulneración dos artigos 14, 17 e 24.2 da CE.

  • Cuestión pre-xudicial sobre normas forais fiscais n.º 3790-2018, en relación coa disposición derradeira primeira da Norma foral das Xuntas Xerais de Araba 24/2014, do 9 de xullo, do imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica, por posible vulneración do artigo 9.3 CE.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid