Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 18 de outubro de 2018, Núm. 252

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros do Real decreto lei 14/2018, do 28 de setembro, polo que se modifica o texto refundido da Lei do mercado de valores, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2015, do 23 de outubro.

  • Corrección de erros do Real decreto lei 15/2018, do 5 de outubro, de medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Emendas de 2016 á parte A do Código de formación, titulación e garda para a xente de mar (Código de formación), adoptadas en Londres o 25 de novembro de 2016 mediante a Resolución MSC.417(97).

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 10 de outubro de 2018, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que establece a estrutura da conta xustificativa dos pagamentos efectuados con cargo aos libramentos de retribucións de persoal en activo e a outros libramentos para o pagamento das cotas da Seguridade Social doutros perceptores.

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/1083/2018, do 8 de outubro, pola que se ditan medidas para evitar a contaminación transfronteiriza derivada do cultivo de millo modificado xeneticamente cara aos estados membros veciños en que estea prohibido o cultivo deses organismos modificados xeneticamente.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid