Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 9 de novembro de 2018, Núm. 271

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 17/2018, do 8 de novembro, polo que se modifica o texto refundido da Lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1993, do 24 de setembro.

  • Real decreto lei 18/2018, do 8 de novembro, sobre medidas urxentes en materia de estradas.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FACENDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 1378/2018, do 8 de novembro, polo que se modifican os reais decretos 1075/2014, 1076/2014 e 1078/2014, todos eles do 19 de decembro, ditados para a aplicación en España da política agrícola común.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 7 de novembro de 2018, da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 3 de outubro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso interposto contra os artigos 1, ordinais 9.º, 26.º, 27.º e 32.º, e o artigo 2, ordinais 2.º e 3.º do Real decreto 638/2016, do 9 de decembro, polo que se modifica o Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986; o Regulamento de planificación hidrolóxica, aprobado polo Real decreto 907/2007, do 6 de xullo, e outros regulamentos en materia de xestión de riscos de inundacións, caudais ecolóxicos, reservas hidrolóxicas e verteduras de augas residuais, polo que se incorporan ou dá nova redacción aos artigos 49 quater, 49 quinquies, 315.n) e 316.i), así como a disposición transitoria quinta do Regulamento do dominio público hidráulico, e aos artigos 4, 18.1.º do Regulamento da planificación hidrolóxica, e se declara a nulidade do artigo 49 quinquies, punto segundo, do Regulamento de dominio público hidráulico.

  • Sentenza do 4 de outubro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se determinan as cantidades que percibirán as empresas de distribución eléctrica para o ano 2016.

  • Sentenza do 16 de outubro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara que procede o recurso de casación interposto contra a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade de Madrid con data do 19 de xuño de 2016, ditada no procedemento ordinario número 501/2016, sobre liquidación do imposto sobre actos xurídicos documentados dunha escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias vivendas, sentenza que se casa e se anula. Fíxanse os criterios interpretativos do fundamento xurídico sexto desta sentenza. Estímase o recurso contencioso-administrativo interposto contra a Resolución do Tribunal Económico Rexional de Madrid do 31 de maio de 2016 e anúlase o número 2 do artigo 68 do Regulamento do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado polo Real decreto 828/1995, do 25 de maio.

  • Sentenza do 22 de outubro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara que procede o recurso de casación interposto contra a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade de Madrid con data do 13 de xuño de 2016, ditada no procedemento ordinario número 499/2016, sobre liquidación do imposto sobre actos xurídicos documentados dunha escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias vivendas, sentenza que se casa e se anula. Fíxanse os criterios interpretativos do fundamento xurídico sexto desta sentenza. Estímase o recurso contencioso-administrativo interposto contra a Resolución do 15 de xaneiro de 2014, da subdirectora xeral da Inspección dos Tributos, e anúlase o número 2 do artigo 68 do Regulamento do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado polo Real decreto 828/1995, do 25 de maio.

  • Sentenza do 23 de outubro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara que procede o recurso de casación interposto contra a Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade de Madrid con data do 17 de novembro de 2016, ditada no procedemento ordinario número 194/2015, sobre liquidación do imposto sobre actos xurídicos documentados dunha escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias vivendas, sentenza que se casa e se anula. Fíxanse os criterios interpretativos do fundamento xurídico sexto desta sentenza. Anúlase a liquidación que foi obxecto de impugnación no proceso de instancia, así como os actos administrativos posteriores a ela, e o número 2 do artigo 68 do Regulamento do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado polo Real decreto 828/1995, do 25 de maio.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid