Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 22 de decembro de 2018, Núm. 308

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 25/2018, do 21 de decembro, de medidas urxentes para unha transición xusta da minaría do carbón e o desenvolvemento sustentable das comarcas mineiras.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 1461/2018, do 21 de decembro, polo que se modifica o Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas aprobado polo Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, en materia de deducións na cota diferencial por circunstancias familiares, obrigación de declarar, pagamentos á conta, rendas vitalicias aseguradas e obrigacións rexistrais.

  • Orde HAC/1363/2018, do 28 de novembro, pola que se modifica a Orde EHA/1881/2011, do 5 de xullo, pola que se aproba o modelo 763 de autoliquidación do imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais, se determina a forma e prazos da súa presentación, se regulan as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación telemática e se modifica a Orde EHA/2027/2007, do 28 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Real decreto 939/2005, do 29 de xuño, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación, en relación coas entidades de crédito que prestan o servizo de colaboración na xestión recadatoria da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  • Orde HAC/1364/2018, do 12 de decembro, pola que se modifican os plans de contas locais anexos ás instrucións dos modelos normal e simplificado de contabilidade local, aprobadas polas ordes HAP/1781 e 1782/2013, do 20 de setembro.

  • Orde HAC/1365/2018, do 12 de decembro, pola que se aproban as normas técnicas relativas á rastrexabilidade e ás medidas de seguridade dos produtos do tabaco, en desenvolvemento dos artigos 21 e 22 do Real decreto 579/2017, do 9 de xuño, polo que se regulan determinados aspectos relativos á fabricación, presentación e comercialización dos produtos do tabaco e os produtos relacionados.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 1463/2018, do 21 de decembro, polo que se desenvolven as obrigacións do servizo público de noticias de titularidade estatal encomendado á Axencia EFE, S.M.E., S.A.U., e a súa compensación económica.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid