Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 21 de febreiro de 2019, Núm. 45

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei orgánica 1/2019, do 20 de febreiro, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, para traspoñer directivas da Unión Europea nos ámbitos financeiro e de terrorismo, e abordar cuestións de índole internacional.

  • Lei 1/2019, do 20 de febreiro, de segredos empresariais.

CORTES XERAIS

  • Resolución do 13 de febreiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 1/2019, do 11 de xaneiro, de medidas urxentes para adecuar as competencias da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia ás exixencias derivadas do dereito comunitario en relación coas directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, sobre normas comúns para o mercado interior da electricidade e do gas natural.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 344-2019 contra a Lei 21/2018, do 16 de outubro, da Generalitat, de mancomunidades da Comunitat Valenciana, nos artigos 2.3, 12, 13 a 17, 36, 50 números 2, 3, 4 e 5, disposición transitoria única parágrafo segundo e anexo.

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Instrución do 18 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, sobre actualización do réxime rexistral da filiación dos nacidos mediante xestación por substitución.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid