Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 15 de marzo de 2019, Núm. 64

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 878-2019 contra a Lei 10/2018, do 9 de novembro, da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia, de aceleración da transformación do modelo económico rexional para a xeración de emprego estable de calidade.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1405-2019 contra o artigo 58 bis.1 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, incorporado a esta pola disposición derradeira terceira, punto dous, da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 12 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Emprego, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 8 de marzo de 2019 polo que se aproba o Plan anual de política de emprego para 2019, segundo o establecido no artigo 11.2 do texto refundido da Lei de emprego, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2015, do 23 de outubro.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Real decreto 103/2019, do 1 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador predoutoral en formación.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid