Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 3 de abril de 2019, Núm. 80

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1203-2019, contra diversos artigos da Lei 6/2018, do 26 de novembro, de protección dos animais na Comunidade Autónoma de La Rioja.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1327-2019, contra os arts. 21.7, 27.5 e disposicións adicionais décimo terceira, décimo cuarta e décimo oitava da Lei 9/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade de Madrid para o ano 2019.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/383/2019, do 2 de abril, pola que se publica o Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 21 de marzo de 2019, relativo ao reforzo da gobernanza para a Axenda 2030.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Real decreto 164/2019, do 22 de marzo, polo que se establece un réxime gratuíto de contas de pagamento básicas en beneficio de persoas en situación de vulnerabilidade ou con risco de exclusión financeira.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 8 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/174/2017, interposto por Iberdrola España, S.A.U., contra a Orde ETU/35/2017, do 23 de xaneiro, pola que se establecen os suplementos territoriais nas comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha e Comunitat Valenciana, en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid