Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 14 de maio de 2019, Núm. 115

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1022-2019 en relación co artigo único do Real decreto lei 2/2016, do 30 de setembro, polo que se introducen medidas tributarias dirixidas á redución do déficit público, que dá nova redacción á disposición adicional décimo cuarta ("Modificacións no réxime legal dos pagamentos fraccionados") da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do imposto sobre sociedades, por posible vulneración dos artigos 31.1 e 86.1 CE.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1893-2019 contra o artigo 23, número 1.a) e número 2, da Lei foral 14/2018, do 18 de xuño, de residuos e a súa fiscalidade.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1974-2019 contra a disposición adicional centésimo vixésima e os números cinco e sete da disposición derradeira cuadraxésima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2056-2019 contra o artigo 50.1 e 2 da Lei 13/2018, do 28 de decembro, de camiños públicos e rutas sendeiristas de Mallorca e Menorca.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2065-2019 contra a disposición transitoria oitava e os números 2 d) e 2 e) da disposición derrogatoria única do Real decreto lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2206-2019 contra o Real decreto lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2208-2019 contra o Real decreto lei 7/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FACENDA

  • Corrección de erratas da Resolución do 4 de abril de 2019, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica a do 24 de marzo de 1992 sobre organización e atribución de funcións á inspección dos tributos no ámbito da competencia do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/541/2019, do 10 de maio, pola que se autoriza un transvasamento desde os encoros de Entrepeñas-Buendía, a través do acueduto Texo-Segura, de 20 hm³ para o mes de maio de 2019.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA REXIÓN DE MURCIA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid