Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 18 de maio de 2019, Núm. 119

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 17 de maio de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 347/2019, do 17 de maio, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a programas plurirrexionais de formación dirixidos aos profesionais do medio rural.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Resolución do 16 de maio de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 9 de maio de 2019, do presidente do Instituto Nacional de Estatística e do director xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que, en execución de sentenza, se modifica a do 30 de xaneiro de 2015, pola que se ditan instrucións técnicas aos concellos sobre xestión do padrón municipal.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 14 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar en parte o recurso 1/4482/2016 contra o anexo V, disposicións normativas do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica do Texo do Real decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Xúcar, e da parte española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Texo, Guadiana e Ebro.

  • Sentenza do 25 de marzo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo 4495/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas, ampliado á Orde da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Junta de Andalucía, do 3 de febreiro de 2016, que dispón a publicación das disposicións de contido normativo do PHCMA, e declarar nulas as ditas disposicións.

  • Sentenza do 11 de abril de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso 1/4450/2016 contra o Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías mediterráneas andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras, en relación co Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas, e contra o Real decreto 21/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os plans de xestión do risco de inundación das bacías internas de Andalucía: demarcacións hidrográficas do Tinto, Odiel e Piedras; Guadalete e Barbate; e bacías mediterráneas andaluzas, en relación co Plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica das bacías mediterráneas andaluzas, ampliado ás ordes da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Junta de Andalucía do 23 de febreiro e do 21 de abril de 2016.

  • Auto do 24 de abril de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que rectifica o erro material advertido no encabezamento, no antecedente de feito primeiro e na resolución da sentenza do 25 de marzo de 2019, ditada no recurso contencioso-administrativo número 4495/2016, no sentido de que onde di "[...] Contas Mediterráneas Andaluzas" debe dicir "[...] Bacías Mediterráneas Andaluzas".

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid