Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 17 de xuño de 2020, Núm. 169

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo Covid-19 e se establecen as regras relativas á súa distribución e libramento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 568/2020, do 16 de xuño, polo que se designa a autoridade notificante, e se determinan outras obrigas, en cumprimento do Regulamento (UE) 2019/1009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xuño de 2019, polo que se establecen disposicións relativas á posta a disposición no mercado dos produtos fertilizantes UE e se modifican os regulamentos (CE) nº 1069/2009 e (CE) nº 1107/2009 e se derroga o Regulamento (CE) nº 2003/2003.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Orde PCM/531/2020, do 16 de xuño, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 16 de xuño de 2020, polo que se establecen os portos e aeroportos españois designados como puntos de entrada con capacidade de atención a emerxencias de saúde pública de importancia internacional, segundo o establecido no Regulamento sanitario internacional (RSI-2005), para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo Covid-19.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

  • Real decreto 569/2020, do 16 de xuño, polo que se regula o Programa de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES II) e se acorda a concesión directa das axudas deste programa ás comunidades autónomas e ás cidades de Ceuta e Melilla.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Resolución do 16 de xuño de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 16 de xuño de 2020, polo que se establecen os termos e condicións do quinto tramo da liña de avais a préstamos concedidos a empresas e autónomos, a préstamos concedidos a pemes e autónomos do sector turístico e actividades conexas, e financiamento concedido a empresas e autónomos para a adquisición de vehículos de motor de transporte por estrada de uso profesional, e se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, en aplicación do disposto no artigo 47 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria.

MINISTERIO DE DEREITOS SOCIAIS E AXENDA 2030

  • Real decreto 571/2020, do 16 de xuño, polo que se aproban as normas especiais reguladoras da subvención que se outorgará en réxime de concesión directa ao Consello da Xuventude de España para garantir o seu funcionamento en 2020.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid