Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 24 de gener de 2015, Sup. 21

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

 • Resolució de 20 de gener de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 15/2014, de 19 de desembre, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.

 • Resolució de 20 de gener de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'Activació per a l'Ocupació.

 • Resolució de 20 de gener de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 7134-2014, contra els articles 7 i 8.cinc de la Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'orde econòmic i social.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 7870-2014, contra la Llei del Parlament de Catalunya 4/2014, de 4 d'abril, de l'impost sobre els depòsits en les entitats de crèdit.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6582-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la Constitució.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6583-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la CE.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6626-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la Constitució.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6809-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la CE.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6810-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la Constitució.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6811-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la CE.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

 • Orde ESS/41/2015, de 12 de gener, per la qual es modifica l'Orde ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desplegament del Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenrotlla el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'establixen les bases de la Formació Professional dual i l'Orde TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desplega el Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta i s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

 • Correcció d'errors de la Resolució de 16 de setembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 de setembre de 2014, pel qual s'aprova el Pla Anual de Política d'Ocupació per a 2014, segons el que establix l'article 4 ter de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid