Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 29 de gener de 2015, Sup. 25

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Instrument de ratificació del Protocol addicional al Conveni relatiu als drets humans i la biomedicina sobre el trasplantament d'òrgans i de teixits d'origen humà, fet a Estrasburg el 24 de gener de 2002.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/65/2015, de 21 de gener, per la qual es descriuen les relacions entre les competències, els continguts i els criteris d'avaluació de l'Educació Primària, l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat.

  • Resolució de 9 de gener de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 26 de desembre de 2014, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

  • Resolució de 9 de gener de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 26 de desembre de 2014, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

  • Resolució de 9 de gener de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 26 de desembre de 2014, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols universitaris de doctor i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 8/2015, de 16 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1363/2011, de 7 d'octubre, pel qual es desplega la reglamentació comunitària en matèria d'etiquetatge, presentació i identificació de determinats productes vitivinícoles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid