Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 31 de gener de 2015, Sup. 27

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Orde ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

  • Orde ESS/87/2015, de 30 de gener, per la qual s'establixen per a l'any 2015 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i tercer.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 23/2015, de 23 de gener, pel qual s'adopten les mesures necessàries per a l'aplicació efectiva del Reglament (CE) núm. 1082/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), modificat pel Reglament (UE) núm. 1302/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel que fa a l'aclariment, a la simplificació i a la millora de la creació i el funcionament d'estes agrupacions.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid