Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 11 de febrer de 2015, Sup. 36

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5831-2014, contra el Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3164-2014, en relació amb els articles 2 i 3.3 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, per possible vulneració de l'article 9.3 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5210-2014, en relació amb l'article 197.1.a), paràgraf tercer en relació amb el segon, de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, per possible vulneració de l'article 23.2 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6245-2014, en relació amb l'article 6.U.1.c) de la Llei de l'Assemblea Regional de Múrcia 15/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries en matèria de tributs cedits i taxes regionals, per possible vulneració de l'article 149.1.14a de la CE, en relació amb els articles 133.1, 150.1 i 157, apartats 1 i 3, de la mateixa Constitució, 10.3 i 19.2 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes i 47.1 de la Llei 21/2001.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 7477-2014, en relació amb els articles 23.9 i 23 bis de la Llei 2/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma d'Euskadi per a l'exercici 2010, per possible vulneració dels articles 149.1.13 i 156.1 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 89-2015, en relació amb l'article 2.1 del Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, per possible vulneració dels articles 9.3 i 33 de la CE.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre el Regne d'Espanya i l'alt representant a Bòsnia i Hercegovina sobre la protecció dels interessos de l'alt representant a Bòsnia i Hercegovina, la seua oficina i el seu personal, fet a Madrid el 24 de juny de 2014.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Correcció d'errors de l'Orde HAP/50/2015, de 21 de gener, per la qual es fixen llindars relatius a les estadístiques d'intercanvis de béns entre estats membres de la Unió Europea.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 9 de febrer de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus dels combustibles dels anys 2012, 2013 i 2014 distints del gas natural a aplicar en el càlcul de la prima de funcionament de cada grup generador i els preus provisionals del primer semestre de 2015 en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 44/2015, de 2 de febrer, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a la utilització del document únic electrònic (DUE) per a la posada en marxa de societats cooperatives, societats civils, comunitats de béns, societats limitades laborals i emprenedors de responsabilitat limitada per mitjà del sistema de tramitació telemàtica.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid