Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 21 de febrer de 2015, Sup. 45

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 7774-2014, contra els articles 1.2, 3, 5.2, 11, 12, 13, 14, 17 a 33, 34, 35 i 37 de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'Acció i del Servici Exterior de l'Estat.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 264-2015, contra els articles 4; 5; 7; 92; 98; 102 i 107, apartats 2, 6, 12 i 13; i annex I de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 275-2015, contra l'article 124 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 283-2015, contra els articles 4 i, per connexió, l'annex I; 5; 6; 7.dos; 59.3; 71; 72; 73; 92.3 i 4; 98.5; 101; 102; 114.set; 116.dos; 117.dos; i les disposicions finals primera i segona .3, .4, .6 i .7 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 292-2015, contra els articles 4, 5, 6, 7 i annex I de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 7623-2014, en relació amb els articles 2 de Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i 2.1 de la Llei Autonòmica 9/2012, per possible vulneració de l'article 9.3 de la CE.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord intern entre els representants dels governs dels estats membres de la Unió Europea, reunits en el si del Consell, relatiu al finançament de l'ajuda de la Unió Europea concedida amb càrrec al marc financer plurianual per al període 2014-2020 de conformitat amb l'Acord d'Associació ACP-UE i a l'assignació d'ajuda financera als països i territoris d'ultramar a què s'aplica la part quarta del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, fet a Luxemburg i a Brussel·les, el 24 de juny de 2013 i el 26 de juny de 2013, respectivament.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 20 de febrer de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i Illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Correcció d'errors del Reial Decret 23/2015, de 23 de gener, pel qual s'adopten les mesures necessàries per a l'aplicació efectiva del Reglament (CE) núm. 1082/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), modificat pel Reglament (UE) núm. 1302/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel que fa a l'aclariment, a la simplificació i a la millora de la creació i el funcionament d'estes agrupacions.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid