Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 20 de febrer de 2015, Sup. 44

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 331-2014, en relació amb la disposició addicional catorze del text refós de les lleis d'Ordenació del Territori de Canàries i d'Espais Naturals de Canàries, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2000, de 8 de maig, en la redacció que en fa la Llei Canària 7/2009, de 6 de maig, sobre declaració i ordenació d'àrees urbanes en el litoral canari, per possible vulneració dels articles 149.1.1a, 8a i 23a en relació amb l'article 132 de la CE.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid