Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 5 de març de 2015, Sup. 55

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord de cooperació en la lluita contra la delinqüència, en particular, el terrorisme, el tràfic il·lícit d'estupefaents i la delinqüència organitzada entre el Regne d'Espanya i Bòsnia i Hercegovina, fet a Madrid el 3 de març de 2011.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 121/2015, de 27 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 452/2012, de 5 de març, pel qual es desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Foment i es modifica el Reial Decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

  • Orde HAP/369/2015, de 27 de febrer, per la qual s'aprova el model 586 "Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle", i s'establixen la forma i el procediment per a la seua presentació, i es modifiquen les claus d'activitat de l'impost arreplegades en l'annex III de l'Orde HAP/685/2014, de 29 d'abril, per la qual s'aprova el model 587 "Impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. Autoliquidació" i s'establixen la forma i el procediment per a la seua presentació.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

  • Correcció d'errors de la Llei 4/2014, de 9 de desembre, per la qual es modifiquen la Llei 7/2003, de 20 d'octubre, per la qual es regula la investigació a Andalusia amb preembrions humans no viables per a la fecundació in vitro, i la Llei 1/2007, de 16 de març, per la qual es regula la investigació en reprogramació cel·lular amb finalitat exclusivament terapèutica.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei Foral 3/2015, de 2 de febrer, reguladora de la llibertat d'accés a l'entorn, de deambulació i permanència en espais oberts i altres de delimitats, de persones amb discapacitat acompanyades de gossos d'assistència.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid