Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 9 de març de 2015, Sup. 58

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2007-2012, contra l'article 23 del Reial Decret Llei 8/2011 d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control del gasto públic i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets pels entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 681-2015, contra diversos preceptes de la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i contra diversos preceptes de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 709-2015, contra els articles 34.3, 5 i 6; 35.4 i 7; 45.4; 65; 69.j).6 i, per connexió, articles 73 i 74 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 451-2015, en relació amb la disposició addicional dènou de la Llei del Parlament de les Illes Balears 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública per possible vulneració dels articles 9.3 i 14 de la CE.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 6415-2014, contra els articles 3 i 4 del capítol I, 9 a 26 del capítol III de l'annex i disposicions derogatòria única i finals primera i segona del Decret del Govern de Canàries 95/2014, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de les consultes a la ciutadania en assumptes d'interés general de competència de la comunitat autònoma.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 6416-2014, contra el Decret 107/2014, de 2 d'octubre, del president del Govern de Canàries, pel qual es convoca consulta ciutadana per mitjà de pregunta directa en l'àmbit territorial de Canàries.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Orde IET/389/2015, de 5 de març, per la qual s'actualitza el sistema de determinació automàtica de preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats i es modifica el sistema de determinació automàtica de les tarifes de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid