Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dijous 16 de abril de 2015, Núm. 91

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial Decret Llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Resolució de 9 d'abril de 2015, de la Direcció General de Trànsit, per la qual es crea i regula el Registre d'apoderaments, de successions i de representacions legals de la Direcció Central de Trànsit.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Correcció d'errors de l'Orde IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

  • Llei 1/2015, de 26 de març, de modificació del Decret Legislatiu 1/1997, d'11 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Principis Ordenadors de la Hisenda General del País Basc.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei Foral 7/2015, de 18 de març, per la qual es concedix un crèdit extraordinari de 5.498.455 euros per a atendre durant l'any 2015 les necessitats de finançament corresponent a l'acord per a la reactivació de l'economia i l'ocupació i el Consell del Diàleg Social i un suplement de crèdit de 2.460.871 euros.

  • Llei Foral 8/2015, de 18 de març, de creació del Col·legi Professional d'Enginyeria en Informàtica de Navarra.

  • Llei Foral 9/2015, de 18 de març, de creació del Col·legi Professional d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Navarra.

  • Llei Foral 10/2015, de 18 de març, per la qual es modifiquen parcialment el text refós de la Llei Foral de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Decret Foral Legislatiu 4/2008, de 2 de juny, la Llei Foral 24/1996, de 30 de desembre, de l'Impost sobre Societats, i la Llei Foral 13/2000, de 14 de desembre, General Tributària.

  • Llei Foral 11/2015, de 18 de març, per la qual es regulen l'Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica, l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle i l'Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid